Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden  PimpYourKitchen.nl    april 2017

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PimpYourKitchen.nl en PimpYourKitchen.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Verkoopvoorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt.  Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door PYK worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PimpYourKitchen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PimpYourKitchen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van PimpYourKitchen zijn vrijblijvend en PimpYourKitchen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PimpYourKitchen. PimpYourKitchen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PimpYourKitchen dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Het weigeren van een bestelling is uitsluitend toegestaan onder opgaaf van redenen.

3. Bezorging
De door PimpYourKitchen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Indien niet binnen 30 dagen na gestelde levertijd geleverd kan worden, dan wordt u hierover geïnformeerd en heeft u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. De levering van de producten geschiedt op het moment van in ontvangst nemen door (of namens) de consument. PimpYourKitchen achterwanden op visualmateriaal worden in stevige kartonnen kokers verstuurd. PimpYourKitchen achterwanden op AluPlaatmateriaal worden via een speciale bezorgdienst verzonden. In geval van schade tijdens transport kunnen PimpYourKitchen artikelen vervangen worden, mits u ons daar schriftelijk van op de hoogte brengt binnen zeven (7) werkdagen na de verzending.

4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien PimpYourKitchen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van PYK om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is PimpYourKitchen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door PimpYourKitchen.

5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PimpYourKitchen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door PimpYourKitchen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. PimpYourKitchen garandeert dat de aan u geleverde producten geen opzettelijke inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u PimpYourKitchen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PimpYourKitchen de plicht de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en PimpYourKitchen, dan wel tussen PimpYourKitchen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en PimpYourKitchen, is PimpYourKitchen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door PimpYourKitchen. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. PYK respecteert en beschermt uw privacy
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. PimpYourKitchen beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. PYK verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. PimpYourKitchen zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PimpYourKitchen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PimpYourKitchen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PimpYourKitchen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Herroepingsrecht
Bij PimpYourKitchen is het herroepingsrecht van de afnemer op de keukenachterwanden niet van toepassing, aangezien de bestelling bij PimpYourKitchen volgens specificaties van de afnemer is vervaardigd. Een bestelling van een achterwand bij PimpYourKitchen is altijd maatwerk. Mochten PimpYourKitchen en de afnemer het niet eens worden over het gemaakte voorbeeld van de achterwandl dan heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren, 70% van het bestellingsbedrag zal dan worden retourneerd.
Voor bestelling van producten anders dan de achterwanden van PimpYourKitchen geldt het volgende:
U hebt het recht door PimpYourKitchen geleverde producten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren (voldoende gefrankeerd bij postzending) in originele, ongeopende verpakking en in ongebruikte staat, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en zonder opgaaf van reden. Hiervoor dient u te allen tijde eerst contact op te nemen met
PimpYourKitchen.nl voor instructies.

Indien de producten ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt PimpYourKitchen u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend-, administratie- en of rembourskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de producten terug.

Wanneer de door PimpYourKitchen afgeleverde producten niet binnen de “zicht” termijn van 7 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

Van het retourrecht zijn uitgesloten:
-  Voor u bestelde producten, ofwel producten niet voorradig bij PimpYourKitchen
- De op maat gemaakte keukenachterwanden, deze vallen niet onder het wettelijke retourrecht.

Retourzending van producten is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.
 
12. Schade
Indien de afnemer bij aflevering constateert dat producten beschadigd zijn dient PimpYourKitchen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk in kennis te worden gesteld. De afnemer dient dit artikel (in geval van Pimp Flexible) retour te zenden aan PimpYourKitchen in de originele verpakking. Bij ons Superior en Solid materiaal zal de afnemer een foto moeten doorsturen waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Indien duidelijk is dat de beschadiging een productiefout betreft of een transportbeschadiging, zullen wij de achterwand kostenloos vervangen.

13. Kleuren
De kleurweergave van uw beeldscherm is geen graadmeter van de uiteindelijke kleuren van uw visual. De kleuren op de visual zullen zoveel mogelijk natuurgetrouw zijn, gras ziet er bijvoorbeeld uit als gras en niet als een gifgroen veld.


14. Diversen

Indien u aan PYK schriftelijk opgave doet van een adres, is PimpYourKitchen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan PimpYourKitchen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door PimpYourKitchen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PimpYourKitchen deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met PimpYourKitchen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PimpYourKitchen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. PimpYourKitchen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid PimpYourKitchen kan niet waarborgen dat de website van PimpYourKitchen ononderbroken of foutloos zal functioneren. De website wordt door PimpYourKitchen ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
© 2007-2017 PimpYourKitchen - Alle rechten voorbehouden